HOMEABOUT USCHARTSWEBMASTERSCONTACT USFORUM

TRADER SEARCH
Type: Traffic: Niche:   more search options...

Linkwe.org sitecard
Status:
ACTIVE (added: 01.13.2016)
Last effective URL:
Overall purity ?:
Board tracker:
Trade script:
UTCj
TGP script:
AutoGallery TGPX
Services:
AutoGallery TGPXXClicks.net
Java-Scripts, Iframes ?:
Total objects: 12
URL: http://linkwe.org (local script)
Tracks: 4 scripts (view source code)
URL: http://linkwe.org/data/config.js (local script)
Tracks: 1 scripts (view source code)
URL: http://linkwe.org/images/js/jquery.min.js (local script)
Tracks: 1 scripts (view source code)
URL: http://linkwe.org/images/js/common.js (local script)
Tracks: 1 consoles, 1 scripts (view source code)
URL: http://linkwe.org/images/js/login.js (local script)
Tracks: 1 scripts (view source code)
URL: http://linkwe.org/images/js/validator.js (local script)
Tracks: 1 scripts (close source code)
URL: http://linkwe.org/js/j.js (local script)
Tracks: 1 scripts (view source code)
URL: http://linkwe.org/js/modernizr.min.js (local script)
Tracks: 1 scripts (view source code)
URL: http://linkwe.org/js/jquery-1.7.2.min.js (local script)
Tracks: 1 scripts (view source code)
URL: http://linkwe.org/js/box-slider-all.jquery.min.js (local script)
Tracks: 1 scripts (view source code)
URL: http://linkwe.org/js/change.js (local script)
Tracks: 1 scripts (view source code)
URL: http://linkwe.org/js/MSClass.js (local script)
Tracks: 1 scripts (view source code)
X-activity 1 source codes:
Script at http://linkwe.org/images/js/validat ... (local script) (report as good / report as bad)
var fk; var mode; validator={ errinput : 'errinput', errmsg : 'errmsg', errcls : 'no', yescls : 'yes', require : /[^(^\s*)|(\s*$)]/, email : /^\w+([-+.]\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*$/, phone : /^((\(\d{2,3}\))|(\d{3}\-))?(\(0\d{2,3}\)|0\d{2,3}-)?[1-9]\d{6,7}(\-\d{1,4})?$/, mobile : /^((\(\d{3}\))|(\d{3}\-))?13[0-9]\d{8}?$|15[0-9]\d{8}?$/, url : /^http:\/\/[a-za-z0-9]+\.[a-za-z0-9]+[\/=\?%\-&_~`@[\]\':+!]*([^<>\"\"
])*$/, idcard : "this.isidcard(value)", currency : /^\d+(\.\d+)?$/, number : /^\d+$/, zip : /^[1-9]\d{5}$/, ip : /^[\d\.]{7,15}$/, qq : /^[1-9]\d{4,8}$/, integer : /^[-\+]?\d+$/, double : /^[-\+]?\d+(\.\d+)?$/, english : /^[a-za-z]+$/, chinese : /^[\u0391-\uffe5]+$/, username : /^[a-z_ ]\w{3,}$/i, //unsafe : /^(([a-z]*|[a-z]*|\d*|[-_\~!@#\$%\^&\*\.\(\)\[\]\{\}<>\?\\\/\'\"]*)|.{0,5})
$|\s/, unsafe : /[<>\?\#\$\*\&;\\\/\[\]\{\}=\(\)\.\^%,]/, //safestr : /[^#\'\"~\.\*\$&;\\\/\|]/, issafe : function(str){return !this.unsafe.test(str);}, safestring : "this.issafe(value)", filter : "this.dofilter(value)", limit : "this.checklimit(common.strlen(value))", limitb : "this.checklimit(this.lenb(value))", date : "this.isdate(value)", repeat : "this.checkrepeat(value)", range : "this.checkrange(value)", compare : "this.checkcompare(value)", custom : "this.exec(value)", group : "this.mustchecked()", ajax: "this.doajax(errindex)", isidcard : function(number){ var date, ai; var verify = "10x98765432"; var wi = [7, 9, 10, 5, 8, 4, 2, 1, 6, 3, 7, 9, 10, 5, 8, 4, 2]; var area = ['','','','','','','','','','','','±±¾©','Ìì&frac1
2;ò','ºÓ±±','ɽÎ÷','Ä&Uacu
te;ÃɹÅ','','','','','','ÁÉÄþ','¼&
ordf;ÁÖ','ºÚÁú½­','','','','','','','','&E
acute;Ϻ£','½­ËÕ','Õã½­','&
deg;²Î¢','¸£½¨','½­Î÷','&Eac
ute;½¶«','','','','ºÓÄÏ','ºþ±&plu
smn;','ºþÄÏ','¹ã¶«','¹ãÎ&divi
de;','º£ÄÏ','','','','ÖØÇì','ËÄ&ac
ute;¨','¹óÖÝ','ÔÆÄÏ','Î÷&sup
2;Ø','','','','','','','ÉÂÎ÷','¸ÊËà
;','Çຣ','ÄþÏÄ','н®',
'','','','','','̨Íå','','','','','','','','','','Ïã&ce
dil;Û','°ÄÃÅ','','','','','','','','','¹úÍ&a
circ;']; var re = number.match(/^(\d{2})\d{4}(((\d{2})(\d{2})(\d{2})(\d{3}))|((\d{4})(\d{2})(\d{2})(\d{3}[x\
d])))$/i); if(re == null) return false; if(re[1] >= area.length || area[re[1]] == "") return false; if(re[2].length == 12){ ai = number.substr(0, 17); date = [re[9], re[10], re[11]].join("-"); } else { ai = number.substr(0, 6) + "19" + number.substr(6); date = ["19" + re[4], re[5], re[6]].join("-"); } if(!this.isdate(date, "ymd")) return false; var sum = 0; for(var i = 0;i<=16;i++){ sum += ai.charat(i) * wi[i]; } ai += verify.charat(sum); return (number.length ==15 || number.length == 18 && number == ai); }, isdate : function(op){ var formatstring = this['element'].attr('format'); formatstring = formatstring || "ymd"; var m, year, month, day; switch(formatstring){ case "ymd" : m = op.match(new regexp("^((\\d{4})|(\\d{2}))([-./])(\\d{1,2})\\4(\\d{1,2})$")); if(m == null ) return false; day = m[6]; month = m[5]*1; year = (m[2].length == 4) ? m[2] : getfullyear(parseint(m[3], 10)); break; case "dmy" : m = op.match(new regexp("^(\\d{1,2})([-./])(\\d{1,2})\\2((\\d{4})|(\\d{2}))$")); if(m == null ) return false; day = m[1]; month = m[3]*1; year = (m[5].length == 4) ? m[5] : getfullyear(parseint(m[6], 10)); break; default : break; } if(!parseint(month)) return false; month = month==0 ?12:month; var date = new date(year, month-1, day); return (typeof(date) == "object" && year == date.getfullyear() && month == (date.getmonth()+1) && day == date.getdate()); function getfullyear(y){ return ((y<30 ? "20" : "19") + y)|0; } }, //end isdate dofilter : function(value){ var filter =this['element'].attr('accept'); return new regexp("^.+\.(?=ext)(ext)$".replace(/ext/g,filter.split(/\s*,\s*/).join("|&
quot;)),"gi").test(value); }, checklimit:function(len){ var minval=this['element'].attr('min') ||number.min_value; var maxval=this['element'].attr('max') ||number.max_value; return (minval<= len && len<=maxval); }, lenb : function(str){ return str.replace(/[^\x00-\xff]/g,"**").length; }, checkrepeat:function(value){
var to = this['element'].attr('to'); return value==jquery('input[name="'+to+'"]').eq(0).val(); }, checkrange : function(value){ value = value|0; var minval=this['element'].attr('min') || number.min_value; var maxval=this['element'].attr('max') || number.max_value; return (minval<=value && value<=maxval); }, checkcompare : function(value){ var compare=this['element'].attr('compare'); if(isnan(value)) return false; value = parseint(value); return eval(value+compare); }, exec : function(value){ var reg = this['element'].attr('regexp'); return new regexp(reg,"gi").test(value); }, mustchecked : function(){ var tagname=this['element'].attr('name'); var f=this['element'].parents('form'); var n=f.find('input[name="'+tagname+'"][checked]').length; var count = f.find('input[name="'+tagname+'"]').length; var minval=this['element'].attr('min') || 1; var maxval=this['element'].attr('max') || count; return (minval<=n && n<=maxval); }, doajax : function(value) { var fk; var element = this['element']; var errindex = this['errindex']; var url=this['element'].attr('url'); var mode = element.attr('mode') || 1 ; var msgid = element.attr('msgid'); var val = this['element'].val(); var str_errmsg=this['element'].attr('msg'); var arr_errmsg = str_errmsg.indexof('|') ? str_errmsg.split('|') :str_errmsg; var errmsg = arr_errmsg[errindex]; var type=this['element'].attr('type'); var errcls=this['errcls']; var yescls=this['yescls']; var param = val ?this['element'].attr('param') + '&value=' + val : this['element'].attr('param'); var charset = browser.isie ? document.charset : document.characterset; var methodtype = (charset.tolowercase() == 'utf-8') ? 'post' : 'get'; var method=this['element'].attr('method') || methodtype; var s = $.ajax({ type: method, url: url, data: param, cache: false, async: false, success: function(data){ data = data.replace(/(^\s*)|(\s*$)/g, ""); if(data != 'success') { errmsg = errmsg ? errmsg : data; fk = false; (type!='checkbox' && type!='radio' && element.addclass('errinput')); if(mode == 1) { if(msgid) { id = '#' + msgid; $(id).removeclass('yes'); $(id).addclass('no'); $(id).html(errmsg); } else { jquery("<span tag='err' class='"+errcls+"'></span>").html(errmsg).insertafter(element);
} } else if(mode == 2) { alert(errmsg); } return false; } else { fk = true; if(msgid) { id = '#' + msgid; $(id).removeclass('no'); $(id).addclass('yes'); $(id).html(
''); } else { jquery("<span tag='err' class='"+yescls+"'>&nbsp;</span>").insertafter(element);
} return true; } } }).responsetext; s = s.replace(/(^\s*)|(\s*$)/g, ""); return s == 'success' ? true : false; } }; validator.showerr=function (element, errindex){ var str_errmsg=element.attr('msg') ||'unkonwn'; var arr_errmsg = str_errmsg.split('|'); var errmsg = arr_errmsg[errindex] ? arr_errmsg[errindex]: arr_errmsg[0]; var mode = element.attr('mode') || 1; var msgid= element.attr('msgid'); var type=element.attr('type'); (type!='checkbox' && type!='radio' && element.addclass(this['errinput'])); if(mode == 1) { if(msgid) { id = '#' + msgid; $(id).removeclass('yes'); $(id).addclass('no'); $(id).html(errmsg);
} else { jquery("<span tag='err' class='"+this['errcls']+"'></span>").html(errmsg).insertafter(elem
ent); } } else { alert(errmsg); } } validator.removeerr = function(element){ element.removeclass(this['errinput']); element.parent('*').find('sp
an[tag="err"]').remove(); } validator.checkajax = function(element, datatype, errindex) { var value=jquery.trim(element.val()); this['element'] = element; this['errindex'] = errindex; validator.removeerr(element); return eval(this[datatype]); } validator.checkdatatype = function(element,datatype){ var value=jquery.trim(element.val()); this['element'] = element; validator.removeerr(element); switch(datatype){ case "idcard" : case "date" : case "repeat" : case "range" : case "compare" : case "custom" : case "group" : case "limit" : case "limitb" : case "safestring" : case "filter" : return eval(this[datatype]); break; default: return this[datatype].test(value); break; } } validator.check=function(obj){ var datatype = obj.attr('datatype'); if(typeof(datatype) == "undefined") return true; if(obj.attr('require')!="true" && obj.val()=="") return true; var datatypes = datatype.split('|'); var ok = true; jquery.each(datatypes,function(index,data){ if(typeof(validator[data]) == "undefined") { ok = false; return false; } if(data != 'ajax') { if(validator.checkdatatype(obj,data)==false){ validator.showerr(obj,
index); return ok=false; } else { var msgid= obj.attr('msgid'); if(msgid) { id = '#' + msgid; $(id).removeclass('no'); $(id).addclass('yes'); $(id).html('');
} else { jquery("<span tag='err' class='yes'></span>").insertafter(obj); } } } else { o
k = validator.checkajax(obj, data, index); } }); return ok; } jquery.fn.checkform = function(m){ mode = (m==1) ? 1 : 0; var form=jquery(this); var elements = form.find('input[require],select[require],textarea[require]'); elements.blur(function(in
dex){ return validator.check(jquery(this)); }); form.submit(function(){ var ok = true; var errindex= new array(); var n=0; elements.each(function(i){ if(validator.check(jquery(this))==false){ ok = false; errindex[n++]=i; }; }); if(ok==false){ elements.eq(errindex[0]
).focus().select(); return false; } if(document.getelementbyid('video_uploader') && !uploading) { uploadfile(); return false; } if($('#f_filed_1') && set_show==false) { $("select[@id=catids] option").each(function() { $(this).attr('selected','selected'); }); }
if($('#hava_checked').val()==0) { yp_checkform(); return false; } return true; }); }

Domain info:
Created on www.pir.org
- Came upon some drawback? Please, help us fix it.
- This site is cheating? Please use comment and rating system below to inform us about it.
User comments
No comments for this trader. Be the first!
Only registered users have the right to post comments. You can register here

Join the world #1 trader DB!
Search over 28.962 traders
in 309 sponsors,
67 scripts, 65 niches.

Already member?
Username:
Password:
Remember me?

News and events
02.22.10 New CJLog Alert
Try our new BETA unique service! CJLog Alerts
02.21.10 ICQ Bot is down
ICQ Bot no more supported.
02.20.08 ICQ Bot updates!
New funcs. Now bot will show you topics ob adult boards with checked domain. Also two commands are realized: boards [domain] will show snippets and iframes [domain] will show iframes and scripts with description.
02.16.08 CJLog ICQ Bot!
Use power of CJLog in your ICQ. Just add our bot 450-825-540 to your IM and you can check your traders for blacklist status, purity, traffic, niches, illegal scripts much quickly!
02.07.08 CJLog Alerts!
With CJLog Alerts your sites will newer been hacked or go down. CJLog Alerts will inform you about anwanted changes or downtimes.


CJLog tools
CHARTS
CJLog Hosted by Webazilla